Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Om du använder komplementära eller alternativa metoder i terapeutiskt syfte eller coachning är det viktigt att du vet hur det lagrum ser ut i vilket du agerar. Kursen är framtagen för dig som använder hypnos, NLP, Havening, Tapping och liknande tekniker. Du får praktiska exempel på fallstudier, lagtexterna som är relevanta och övningar. Allt är genomgånget tillsammans med Socialstyrelsen, Jurist, Kriminolog och verksamma inom dessa områden. Efter kursen får du ett certifikat.

Materialet här bygger på såväl Svenska som Amerikanska förhållanden och har kollats med juridisk expertis. Oavsett detta är du alltid själv ansvarig för att följa lagen. Att vara oinformerad eller felinformerad ger inte straffrihet.

Exempel på komplementära och alternativa tjänster inom Hälso- och Sjukvård innefattar men är inte begränsade till

 • Havening Techniques ®
 • Hypnos
 • Trauma Tapping Technique (TTT)
 • Neuro Lingvistisk Programmering
 • Mental träning
 • Coachning
 • Healing
 • Homeopati
 • Clean Language
 • Provocative Therapy
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Psykodynamik
 • Hypnoanalys
 • Tidigare Liv Terapier
 • Timeline
 • Medicinsk yoga
 • Med flera

Vissa lagar är enkla att tillämpa och förstå, och för att du skall kunna integrera dom i din verksamhet går vi igenom det allra viktigaste: när det är lämpligt att använda dom, och när det är lämpligt att låta bli. Vissa är föremå för tolkning. Som med så mycket annat i livet är inte svaret alltid ”A” eller ”B” utan ”Det beror på”.

Lektioner

Lagrummet – Introduktion

Gratis förhandsvisning

Författare: Ulf Sandström

Lagrummet – Introduktion Tack för att du valt att delta i denna kurs. Jag är övertygad om att det blir en spännande, intressant, lärorik och rolig kurs. Materialet är skrivet…

Lagrummet – Juridik och etik för KAM-tjänster

Författare: Ulf Sandström

Komplementära och alternativa metoder (KAM) Det finns två huvudtyper av tjänster inom hälso- och sjukvård: Traditionella tjänster som ingår i etablerad vårdutövning KAM-tjänster som erbjuds utanför etablerad vårdutövning I Sverige…

Lagrummet – Hur tolkas lagen?

Författare: Ulf Sandström

Det finns olika sätt att tolka lagen Det finns olika metoder för att tolka en lagtext. Det är i slutänden domstolen som avgör vilken metod som ska användas. Vid en tvist…

Lagrummet – Vem får kalla sig vad

Författare: Ulf Sandström

Skyddade yrkestitlar I hälso- och sjukvården är för närvarande 21 yrkestitlar skyddade i lag. Målet är att tillgodose patientsäkerheten genom att kunna kontrollera utbildning och lämplighet. Om du kallar dig för…

Lagrummet – Vem får behandla vad

Författare: Ulf Sandström

Det är skillnad på en legitimerade utövare och andra Man kan säga att du som erbjuder tjänster utanför den etablerade vården i princip skall undvika att behandla patienter/klienter på det…

Lagrummet – Sekretess & Tystnadsplikt

Författare: Ulf Sandström

Sekretess och tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för all personal inom hälso- och sjukvård. I denna lag finns även bestämmelser om tystnadsplikt. Tystnadsplikten är livslång (i lagtext oftast 70…

Lagrummet – Etiska Riktlinjer

Författare: Ulf Sandström

Etiska riktlinjer Samtliga terapeuter bör utgå från etiska riktlinjer. Det är vanligt att den som utbildar dig tillhandahåller dessa, eller en branschorganisation, och utgår från att dessa tillämpas i arbetet.…

Lagrummet – Undantag Från Sekretess

Författare: Ulf Sandström

Undantag från sekretess Tillämpliga paragrafer ur 10 kap: Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter. Samtycke 1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att…

Lagrummet – Olaglig Verksamhet

Författare: Ulf Sandström

Olaglig verksamhet När en tjänst hälso- eller sjukvårdande verksamhet är olaglig eller inte beror på olika faktorer som inte alltid är entydiga. Det har att göra med Under vilken förespegling…

Lagrummet – Uppmärksammade Rättsfall

Författare: Ulf Sandström

Uppmärksammade rättsfall Det är ovanligt att privata verksamheter inom hälso- och sjukvård blir anmälda för felbehandling eller otillåten verksamhet. Statististik från socialstyrelsen visar att det sker två anmälningar per månad…

Lagrummet – Hur ser det ut i andra länder

Författare: Ulf Sandström

Lagstiftning kring KAM-tjänster i Europa Lagstiftningen gällande komplementär och alternativ medicin skiljer sig runt om i Europa. De icke- konventionella metoderna är omtvistade och väcker ibland debatt. År 1997 kom…

Lagrummet – Pågående utredning av KAM-tjänster

Författare: Ulf Sandström

Pågående utredning av KAM-tjänster Ur styrkodumentet för pågående undersökning klar 2019  av Socialstyrelsen ”Att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet innebär att…