Lagrummet – Juridik & Etik för alternativ praktik

Om du använder komplementära eller alternativa metoder i terapeutiskt syfte eller coachning är det viktigt att du vet hur det lagrum ser ut i vilket du agerar. Kursen är framtagen för dig som använder hypnos, NLP, Havening, Tapping och liknande tekniker. Du får praktiska exempel på fallstudier, lagtexterna som är relevanta och övningar. Allt är genomgånget tillsammans med Socialstyrelsen, Jurist, Kriminolog och verksamma inom dessa områden. Efter kursen får du ett certifikat.

Materialet här bygger på såväl Svenska som Amerikanska förhållanden och har kollats med juridisk expertis. Oavsett detta är du alltid själv ansvarig för att följa lagen. Att vara oinformerad eller felinformerad ger inte straffrihet.

Exempel på komplementära och alternativa tjänster inom Hälso- och Sjukvård innefattar men är inte begränsade till

 • Havening Techniques ®
 • Hypnos
 • Trauma Tapping Technique (TTT)
 • Neuro Lingvistisk Programmering
 • Mental träning
 • Coachning
 • Healing
 • Homeopati
 • Clean Language
 • Provocative Therapy
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Psykodynamik
 • Hypnoanalys
 • Tidigare Liv Terapier
 • Timeline
 • Medicinsk yoga
 • Med flera

Vissa lagar är enkla att tillämpa och förstå, och för att du skall kunna integrera dom i din verksamhet går vi igenom det allra viktigaste: när det är lämpligt att använda dom, och när det är lämpligt att låta bli. Vissa är föremå för tolkning. Som med så mycket annat i livet är inte svaret alltid ”A” eller ”B” utan ”Det beror på”.

Lektioner

Lagrummet – Introduktion

Förhandsgranska

Författare: Ulf Sandström

Lagrummet – Introduktion Tack för att du valt att delta i denna kurs. Jag är övertygad om att det blir en spännande, intressant, lärorik och rolig kurs. Materialet är skrivet  för dig som arbetar med komplementära eller alternativa tjänster inom coachning, hälso- och sjukvård i någon form och vill vara medveten om vilka lagar, regler […]

Lagrummet – Juridik och etik för KAM-tjänster

Författare: Ulf Sandström

Komplementära och alternativa metoder (KAM) Det finns två huvudtyper av tjänster inom hälso- och sjukvård: Traditionella tjänster som ingår i etablerad vårdutövning KAM-tjänster som erbjuds utanför etablerad vårdutövning I Sverige definieras KAM som medicinska diagnos- och behandlingsmetoder som inte lärs ut på grundutbildningarna till legitimerade vårdyrken. Exempel på detta är akupunktur, tapping, Havening Techniques, experimentell […]

Lagrummet – Hur tolkas lagen?

Författare: Ulf Sandström

Det finns olika sätt att tolka lagen Det finns olika metoder för att tolka en lagtext. Det är i slutänden domstolen som avgör vilken metod som ska användas. Vid en tvist kan alla parterna lägga fram argument som talar för eller emot att en eller flera av dessa skall användas. Lagen kan tolkas Utifrån dess syfte […]

Lagrummet – Offentlig Rätt och Civilrätt

Författare: Ulf Sandström

Offentlig rätt och civilrätt Svensk lagstiftning brukar delas in i två delar – offentlig rätt och civilrätt. Offentlig rätt är de rättsområden som reglerar förhållanden mellan staten och individen. Det handlar då främst om offentlighetsprincipen, kommunrätt och förvaltningsrätt. Civilrätt är de rättsområden som i första hand reglerar rättsförhållanden mellan enskilda personer. Till enskilda räknas både […]

Lagrummet – Vem får kalla sig vad

Författare: Ulf Sandström

Skyddade yrkestitlar I hälso- och sjukvården är för närvarande 21 yrkestitlar skyddade i lag. Målet är att tillgodose patientsäkerheten genom att kunna kontrollera utbildning och lämplighet. Om du kallar dig för läkare utan att vara legitimerad så kan du dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Jurist är konstigt nog inte en skyddad titel […]

Lagrummet – Vem får behandla vad

Författare: Ulf Sandström

Det är skillnad på en legitimerade utövare och andra Man kan säga att du som erbjuder tjänster utanför den etablerade vården i princip skall undvika att behandla patienter/klienter på det sätt den etablerade vården gör. Du får inte ställa diagnos, förskriva eller påverka medicinering eller behandla sjukdomstillstånd. Du får erbjuda komplementära, alternativa och integrativa tjänster. […]

Lagrummet – Sekretess & Tystnadsplikt

Författare: Ulf Sandström

Sekretess och tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för all personal inom hälso- och sjukvård. I denna lag finns även bestämmelser om tystnadsplikt. Tystnadsplikten är livslång (i lagtext oftast 70 år) och gäller oavsett om det finns ett undertecknat dokument eller inte. Inom de flesta statliga myndigheter får personalen skriva under ett seketessdokument för tydlighetens […]

Lagrummet – Etiska Riktlinjer

Författare: Ulf Sandström

Etiska riktlinjer Samtliga terapeuter bör utgå från etiska riktlinjer. Det är vanligt att den som utbildar dig tillhandahåller dessa, eller en branschorganisation, och utgår från att dessa tillämpas i arbetet. Exempel på etiska riktlinjer Med terapeut avses personer med diplom/intyg utfärdat av Utbildaren. Diplom/intyg utfärdas till personer som aktivt deltagit i utbildningens teoretiska och praktiska […]

Lagrummet – Undantag Från Sekretess

Författare: Ulf Sandström

Undantag från sekretess Tillämpliga paragrafer ur 10 kap: Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter. Samtycke 1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de […]

Lagrummet – Ett terapeutiskt förhållningssätt

Författare: Ulf Sandström

Ett terapeutiskt förhållningssätt Beroende på hur du ramar in dina tjänster kan du vara coach, mentor, terapeut eller behandlare. Beroende på hur din tjänst utförs så kan det innebära att du rör vid dina klienter fysiskt. Oavsett så behöver du ett terapeutiskt förhållningssätt. När är ett möte terapi? I en vidare mening är terapi ”en […]

Lagrummet – Olaglig Verksamhet

Författare: Ulf Sandström

Olaglig verksamhet När en tjänst hälso- eller sjukvårdande verksamhet är olaglig eller inte beror på olika faktorer som inte alltid är entydiga. Det har att göra med Under vilken förespegling tjänsten erbjuds Om utövaren har legitimation eller ej Om tjänsten eller produkten är skadlig Det är lagligt att erbjuda en hälso- och sjukvårdande tjänst även […]

Lagrummet – Uppmärksammade Rättsfall

Författare: Ulf Sandström

Uppmärksammade rättsfall Det är ovanligt att privata verksamheter inom hälso- och sjukvård blir anmälda för felbehandling eller otillåten verksamhet. Statististik från socialstyrelsen visar att det sker två anmälningar per månad och då är samtliga alternativa verksamheter inräknade (2011). Det handlar då om allt från zonterapi till healing. Hypnos är ett väldebatterat och mytomspunnet ämne i […]

Lagrummet – Hur ser det ut i andra länder

Författare: Ulf Sandström

Lagstiftning kring KAM-tjänster i Europa Lagstiftningen gällande komplementär och alternativ medicin skiljer sig runt om i Europa. De icke- konventionella metoderna är omtvistade och väcker ibland debatt. År 1997 kom ett EU-betänkande gällande alternativa metoder och behandlingar. Förslaget var att den icke- konventionella medicinens status skulle likställas inom unionen och att staten skulle ta ett […]

Lagrummet – Pågående utredning av KAM-tjänster

Författare: Ulf Sandström

Pågående utredning av KAM-tjänster Ur styrkodumentet för pågående undersökning klar 2019  av Socialstyrelsen ”Att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet innebär att det endast finns ett ytterst begränsat utrymme för sådan personal att bedriva andra former av hälso- och sjukvård.” Man vill säkerställa kvalitet, genom vetenskap och […]

Lagrummet – Reflekterande diskussion

Författare: Ulf Sandström

Reflekterande diskussion och slutprov Nu är du klar med kursen och kan ta slutprovet här. På samma sätt som när du tar körkort så innebär det att du har klarat en teori och kunskapsdel och nu ger dig ut i trafiken på eget ansvar. Kunskapsprov >> Diskutera gärna följande med kollegor eller reflektera själv Hälso- […]